مناسبات روسیه و امریکا در افغانستان؛ تقابل و تعامل

این پژوهش برای واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداو سیما نگاشته شده است

بررسی پیشینه روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در افغانستان و استراتژی های دو کشور در قبال افغانستان با تاکید بر وجوه افتراق و اشتراک استراتژی های دو کشور، زمینه ها و مصادیق تقابل استراتژیک آمریکا و روسیه در افغانستان، زمینه ها و مصادیق تعامل تاکتیکی آمریکا و روسیه در افغانستان ( به تفکیک هر موضوع از 2001 تا 2018 )، تأثیرات روابط آمریکا و روسیه در افغانستان بر افغانستان، ج.ا.ایران، چین، پاکستان و هند، مناسبات روسیه و آمریکا در افغانستان و چشم انداز آن (سناریوهای محتمل) در دوره ترامپ از منظر صاحب نظران داخلی و خارجی به همراه ارائه راهکارهای رسانه‌ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش استبررسی پیشینه روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در افغانستان و استراتژی های دو کشور در قبال افغانستان با تاکید بر وجوه افتراق و اشتراک استراتژی های دو کشور، زمینه ها و مصادیق تقابل استراتژیک آمریکا و روسیه در افغانستان، زمینه ها و مصادیق تعامل تاکتیکی آمریکا و روسیه در افغانستان ( به تفکیک هر موضوع از 2001 تا 2018 )، تأثیرات روابط آمریکا و روسیه در افغانستان بر افغانستان، ج.ا.ایران، چین، پاکستان و هند، مناسبات روسیه و آمریکا در افغانستان و چشم انداز آن (سناریوهای محتمل) در دوره ترامپ از منظر صاحب نظران داخلی و خارجی به همراه ارائه راهکارهای رسانه‌ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است

منبع : زهرا محمودی دکتری روابط بین الملل |مناسبات روسیه و آمریکا در افغانستان؛ تقابل و تعامل»
برچسب ها : روسیه ,آمریکا ,افغانستان ,مصادیق ,استراتژی ,روابط ,مناسبات روسیه ,سناریوهای محتمل ,دوره ترامپ ,هند، مناسبات ,ایران، چین، ,هند، مناسبات روسیه ,ت